Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Współpraca

Fotografia przedstawiająca od góry stół wokół którego pracuje 8 osób. Na stole monitory, klawiatury, dokumenty, filiżanki.
Zdjęcie przedstawiające grupę dyskutujących ludzi.
Celem Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon jest kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata. Pragniemy budować pozytywny stosunek do nauki, pogłębiać wiedzę naukową i zachęcać do wykorzystywania jej na co dzień. 

Realizować nasz plan możemy dzięki współpracy z przedstawicielami różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej.

Komisja ds. Cogiteon

Skład zespołu komisji edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki SWM oraz komisji kultury SWM do spraw Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

  • prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – przewodniczący
  • Iwona Gibas
  • Filip Kaczyński
  • Robert Bylica
  • Stanisław Bisztyga
  • Jerzy Fedorowicz
Zdjęcie przedstawiające 3 osoby, które przyglądają się w biurze dokumentom.
Zdjęcie przedstawiające wnętrze biura. Jedna z osób wskazuje na treści zapisane na kolorowych kartkach przylepionych na szybie. Pozostałe 5 osób przyglądają się jej.

Rada Ambasadorów

Rada Ambasadorów powstała pod koniec 2016 roku. W jej skład weszli utytułowani profesorowie i pasjonaci różnych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych. Rada ma charakter nieformalny – bez wyraźnie wyodrębnionej struktury wewnętrznej. Zadaniem zasiadających w niej ekspertów jest nie tylko wspieranie powstającego Centrum Nauki, ale również szerzej – promowanie ciekawości świata, otwartości i uczenia się przez całe życie.

 

Skład Rady Ambasadorów
Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani – ur. 21 stycznia 1936 w Krakowie, zm. 6 kwietnia 2017 – psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 1976–2006 kierował Zakładem Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej tej placówki. Opublikował kilkaset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, był współtwórcą hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 otrzymał Nagrodę Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzował naukę, przez ponad dwie dekady był redaktorem naczelnym czasopisma „Wszechświat”, od 2010 prowadził blog „Piękno neurobiologii”.

Wizualizacja przedstawiającą salę ekspozycyjną. Widoczne urządzenia oraz białe meble. Na ścianach fioletowe wzory.
Wizualizacja przedstawiającą salę ekspozycyjną. Widoczne urządzenia oraz białe meble. Na ścianach niebieskie wzory.
Wizualizacja przedstawiającą salę ekspozycyjną. Widoczne urządzenia oraz białe meble. Na ścianach żółte wzory.
Zdjęcie przedstawiające moment podpisywania umowy. Dwie osoby za stołem pochylają sie nad dokumentami.

Partnerzy Naukowi

- Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego,
- Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
- Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
- Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
- Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”,
- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej,
- Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej,
- Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
- Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej
- Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zdjęcie aparatury badawczej. Widać kolorowe kontenery, przewody, urządzenia we wnętrzu obszernej hali.

Partnerzy Edukacyjni

- Bank Żywności w Krakowie,
- Bank Żywności w Olsztynie,
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie),
- Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,
- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Wydawnictwo Copernicus Center Press,
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
- Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych UJ
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego