Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości.
• Treści zapisane w sliderach na stronie są częściowo niedostępne
• Niektóre treści tekstowe i nietekstowe mają obniżony kontrast
• Strona została opublikowana w ostatnim czasie i jest stale monitorowana oraz modyfikowana w celu zapewnienia pełnej dostępności. Nie wszystkie zaplanowane ułatwienia zostały wdrożone.

Serwis wyposażony jest w widget ułatwiający przeglądanie treści poprzez możliwość modyfikacji wyglądu strony (m.in. odwrócenie kolorów, wersja monochromatyczna, modyfikacja kontrastów, nasycenia, zaznaczania istotnych treści, ich skalowania). Znajduje się on w dolnym lewym rogu witryny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Parysz., magdalena.parysz@cogiteon.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511196280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon jest zlokalizowana w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego 26. Aby oferta Cogiteonu była dostępna dla możliwie szerokiego grona odbiorców, już na etapie projektowania budynku, wystaw i laboratoriów nasz zespół prowadził konsultacje, które miały pomóc w dostosowaniu zarówno infrastruktury jak i oferty Cogiteonu do potrzeb odbiorców z różnymi typami niepełnosprawności oraz potrzeb osób nieneurotypowych. Budujemy relacje ze wspierającymi dostępność instytucjami trzeciego sektora i ekspertami, by jak najlepiej poznać potrzeby środowiska. Jesteśmy otwarci na współprace i wymianę wiedzy.

Opis dostępności architektonicznej nowego budynku jest w trakcie opracowywania.

Aktualności